Všeobecné podmínky registrace a užívání aplikace Start iD

Verze č. 2.0 platná od 1. 3. 2024

Provozovatelem výše uvedené aplikace a poskytovatelem služeb je JCMM, z. s. p. o., sídlo: Česká 166/11, 602 00 Brno, IČO: 75064707 (dále jen „poskytovatel“).

I. Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné podmínky (dále též jen „VP“) upravují práva a povinnosti poskytovatele 
a registrovaných uživatelů (dále jen uživatelů) služeb webové stránky a webové aplikace Start iD dostupných na stránkách https://www.startid.cz a https://app.startid.cz (dále jen aplikace JCMM). Registrace pro uživatele je dobrovolná a jejím dokončením souhlasí uživatel s VP. Uživatelem se pro účely těchto VP rozumí subjekt zadávající prostřednictvím zveřejnění v aplikaci JCMM své prezentace na svém profilu.

Přijetím všeobecných podmínek registrace uživatel výslovně prohlašuje, že:
− plně odpovídá za pravdivost jím v aplikaci JCMM uvedených dat a informací,
− ke všem nabízeným službám má uživatel z řad firem platná a účinná živnostenská oprávnění, koncese, akreditace, popř. jiná povolení.

II. Používání bezplatných služeb

Všechny služby, které jsou přístupné po registraci a následném přihlášení uživatele, jsou bezplatné. Aplikace JCMM slouží pro prezentaci uživatele za účelem sdílení, diskutování 
a nalezení či naopak nabízení brigády, stáže, pracovního poměru nebo exkurze včetně zahraničních nabídek. Aplikace dále umožňuje využívání online chatu a kariérové poradny.
Není dovoleno tuto aplikaci používat pro propagaci a nabízení svých ani cizích placených služeb nebo placených produktů.

III. Práva a povinnosti poskytovatele

a) Profil uživatele z řad firem podléhá schválení administrátora aplikace. To bude provedeno do 5 pracovních dnů. Poskytovatel je oprávněn ověřit údaje zadané uživatelem a posoudit, zda profil uživatele je pravdivý a nabídka vhodná pro žáky a studenty. K tomu poskytovatel použije informace z veřejných rejstříků a jiných veřejně dostupných zdrojů a informací, tj. administrátor ověří správnost zadaných údajů a platné oprávnění k nabízeným oborům činností. 

b) Poskytovatel dále může zohlednit tyto okolnosti:
    1. Dodržování zákona o veřejných rejstřících (řádný zápis v rejstříku, pravidelné zveřejňování listin vyžadovaných zákonem, zejména výroční zpráva aj.);
    2. Finanční zdraví firmy (insolvence, konkurs, likvidace atd.);
    3. Informace, které o sobě uživatel sděluje (web, sociální sítě atd.);
    4. Informace, které o uživateli sdělují jiné osoby (reference atd.).

c) Profil uživatele z řad žáků mladších 15 let podléhá schválení zákonným zástupcem žáka. Vyjádří-li zákonný zástupce žáka nesouhlas s registrací, data vyplněná žákem budou neprodleně smazána. Nevyjádří-li zákonný zástupce žáka souhlas s registrací žáka do 30 dnů, data vyplněná žákem budou neprodleně smazána.

d) Poskytovatel je oprávněn zasílat uživateli elektronickou poštou na e-mailovou adresu, kterou uživatel služeb zadal při registracido aplikace, informace a novinky týkající se aplikace JCMM 
a s tím souvisejících činností organizovaných JCMM.

e) Poskytovatel může pozastavit i  zablokovat přístup uživateli služeb v případě porušení VP. Poskytovatel může pozastavit nebo zablokovat přístup uživateli z řad firem v případě špatných referencí ze strany žáků a studentů, kteří byli ve firmě na brigádě, stáži nebo exkurzi. Dále může poskytovatel pozastavit nebo zablokovat přístup uživateli z řad firem v případě, že dodatečně zjistí skutečnosti, pro které by administrátor neschválil uživateli profil (čl. III písm. a) nebo čl. III. písm. b) těchto VP).

f) Poskytovatel je oprávněn bez předchozího upozornění dočasně nebo trvale měnit parametry a způsob využívání služeb v aplikaci JCMM. 

g) Poskytovatel může bez předchozího upozornění měnit tyto VP, které jsou pro uživatele závazné okamžikem jejich zveřejnění v aplikaci JCMM. 

h) Uživatel služeb nezískává k prvkům prohlédnutým prostřednictvím aplikace žádná práva. Žádný z těchto prvků nesmí být použit, kopírován, reprodukován, distribuován, nahráván, upravován nebo veřejně provozován v žádné podobě nebo prostřednictvím žádných prostředků, a to ani pomocí zařízení elektronických, mechanických, fotokopírovacích, nahrávacích nebo jiných, bez předcházejícího písemného souhlasu provozovatele.

i) Poskytovatel neodpovídá za ztrátu dat uživatelů.

j) Poskytovatel je oprávněn (nikoliv povinen) opravovat v profilu uživatelů gramatické chyby nebo nepřesnosti v zadaných údajích s cílem dodržet zásady jazykové kultury, gramatických a pravopisných pravidel českého jazyka a správnost vybraných položek aktivity. Tyto chyby je poskytovatel oprávněn opravit bez upozornění uživatele. Poskytovatel není zodpovědný za škody způsobené provedením takové opravy v zadaném textu nebo za škody, o kterých je tvrzeno, že byly tímto způsobeny.

k) U uživatelů z řad firem je poskytovatel oprávněn (nikoliv povinen) šířit zadané údaje 
v tiskové nebo elektronické podobě. Jde o tyto údaje: název a sídlo uživatele, telefonický kontakt, e-mail, bližší informace o zadané aktivitě. Poskytovatel je oprávněn jako šiřitel reklamy rozšiřovat (prezentovat) tyto údaje bez dalšího upozornění uživatele. Uživatel z řad firem tímto dává svůj souhlas k tomu, aby byly tyto údaje poskytovatelem šířeny jak v elektronické podobě, tak v tiskové podobě v partnerských médiích.

l) Poskytovatel nemá vůči uživatelům nebo třetím osobám v souvislosti se službami poskytovanými v aplikaci JCMM kromě povinností uvedených v těchto VP žádné jiné další povinnosti.

m) Poskytovatel neposkytuje uživatelům záruku nepřetržité funkčnosti a bezchybné činnosti 
aplikace. Poskytovatel neodpovídá za jakoukoliv škodu, která by mohla být uživateli způsobena v souvislosti s používáním a výpadkem služeb v aplikaci JCMM.

n) Poskytovatel neodpovídá za správnost údajů uvedených jinými uživateli.

o) Poskytovatel neodpovídá za obsah příspěvků a kvalitu služby zprostředkované aplikací JCMM, neodpovídá rovněž za případné porušování práv duševního vlastnictví či za nekalé soutěžní jednání některého z uživatelů.

p) Poskytovatel je oprávněn po 18 měsících neaktivity uživateli sám pozastavit/zrušit profil uživatele. Aktivitou se rozumí zejména přihlášení do systému nebo aktualizování údajů 
v profilu. Před zrušením/pozastavením profilu bude uživatel na tuto možnost upozorněn na e-mailovou adresu, kterou uživatel služeb zadal do aplikace.

IV. Práva a povinnosti uživatele

a) Registrace uživatele se provádí prostřednictvím registrace v aplikaci JCMM.

b) Uživatel se zavazuje uvádět o sobě, dosaženém vzdělání, schopnostech, dovednostech 
a nabízených produktech pouze aktuální a pravdivé údaje a tyto údaje kontrolovat 
a aktualizovat. Jím vložené texty musí dodržovat zásady jazykové kultury, gramatických 
a pravopisných pravidel českého jazyka.

c) Registrací dává uživatel na vědomí svůj bezvýhradný souhlas se zněním a s akceptací těchto všeobecných podmínek registrace, které je povinen po celou dobu trvání registrace v aplikaci JCMM dodržovat.

d) Uživatel se zavazuje nepoškozovat dobré obchodní jméno poskytovatele a jím poskytovaných služeb.

e) Uživatel se zavazuje dodržovat morální a právní zásady, je zakázáno umísťovat nezákonné, výhružné, urážlivé, obscénní, pornografické, hanlivé a jiné závadné materiály a texty. Poskytovatel služeb si proto vyhrazuje právo (nikoliv povinnost) na monitorování a cenzurování zadaných údajů. Za tím účelem může poskytovatel služeb profily editovat a odstraňovat tak závadný obsah, o čemž uživatele uvědomí. 

f) Uživatel musí zkontrolovat reklamní označení, zda reklamní označení, která zadá poskytovateli služeb jako šiřiteli jeho reklamy na zveřejnění, nejsou shodná nebo zaměnitelná s ochrannou známkou pro stejné nebo podobné služby, která je jako ochranná známka zapsaná do registru. Trestněprávní zodpovědnost za porušování práv 
k ochranné známce, jakož i zodpovědnost za škodu, která byla způsobena zásahem do práv ochranné známky, nese výlučně uživatel.

g) Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel nemá možnost ověřit pravdivost, přesnost 
a úplnost všech informací zveřejněných jinými uživateli aplikace JCMM, provozovatel nenese za úplnost, přesnost a pravdivost informací jiných uživatelů aplikace JCMM žádnou odpovědnost.

h) Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za následky 
a škody, které uživatel utrpěl využíváním informací z aplikace JCMM.

i) Uživatel nesmí použít jakákoli zařízení, software a programy, které by se mohly 
a pokoušely jakkoli narušit využitelnost a plnohodnotnou funkčnost aplikace, případně by se pokoušely proniknout k údajům, které jsou pro daného uživatele nepřístupné.

j) Uživatel bere na vědomí, že neposkytne své heslo třetím osobám a ani ho jinak nezveřejní. Provozovatel nezodpovídá za škodu nebo ušlý zisk, které vzniknou porušením povinnosti uživatele uchovat své vlastní heslo v tajnosti.

V. Bezpečnost dat

a) Veškerá data uložená do aplikace JCMM jsou bezpečně uložena na serverech, které má u správce aplikace, tj. společnosti ORWIN, s. r. o., Mezírka 1, Brno, IČO: 08442258 pronajaty u společnosti SecurityNet.cz s.r.o., U Velorexu 1301, 564 01 Žamberk, Česká republika, IČ: 27501418 DIČ: CZ27501418. Jedná se o osvědčeného poskytovatele dedikovaných serverů, který byl vybrán na základě zkušeností s bezpečností dat.

b) K datům uživatelů nemá kromě provozovatele aplikace (JCMM, z. s. p. o.) a správce aplikace (ORWIN, s. r. o.) přístup žádná třetí osoba.

c) Data uživatelů z řad firem jsou přístupná registrovaným žákům a studentům a dále registrovaným firmám.

d) Data uživatelů z řad žáků a studentů jsou přístupná pouze registrovaným firmám, kterým daný uživatel udělil přístup. Udělený přístup je možné firmě kdykoliv odejmout. Data uživatelů z řad žáků a studentů nejsou přístupná jiným registrovaným (ani neregistrovaným) žákům a studentům.

e) Fyzická úložiště dat a datových záloh se nachází výhradně na území EU.
JCMM ani správce při provozu služby neposkytuje bez vědomí, souhlasu či aktivního pokynu uživatele žádná data uživatelů třetím osobám. Nedochází ani k nepřímému zpřístupňování dat např. předáváním výstupů z analýz nad získanými daty.

f) Zneužití uložených dat na základě neoprávněného (kriminálního) přístupu k datům uživatelů v úložišti poskytovatele je vyloučeno šifrováním uložených dat na úrovni operačního systému. Datový provoz mezi serverem a webovým prohlížečem uživatele je šifrován.

g) Zabezpečení přístupu k účtům jednotlivých uživatelů (zneužití přístupu) je tvořeno podmínkami pro tvorbu uživatelských hesel (délka, speciální znaky...), která respektuje aktuální zkušenosti s bezpečností. Použitá hesla jsou porovnávána s databází uniklých hesel. Do budoucna bude uživatelům zpřístupněno i volitelné dvoufázové ověřování.
 

V. Závěrečné ustanovení

a) Na vztahy neupravené těmito VP se vztahují příslušná ustanovení občanského zákoníku (zák. č. 89/2012 Sb., v aktuálně účinném znění).

b) Tyto VP verze č. 2.0 jsou platné od 1. 3. 2024.